Udruga djece roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Misija

Naša misija je – inicirajući različite rehabilitacijske, edukacijske i informacijske aktivnosti za djecu, roditelje i javnost, PUŽ nastoji afirmirati novi pristup osobama sa posebnim potrebama. Taj pristup se temelji na poštivanju ljudskog dostojanstva svakog čovjeka  i prepoznavanju potencijala i sličnosti prije teškoća i razlika.

Posebni smo po tome što okupljamo aktivne, educirane i odgovorne roditelje i one koji žele takvima postati, bez obzira na vrstu posebnih potreba i dob djeteta. Aktivna uloga roditelja je i cilj i model  mijenjanja predrasuda socijalne okoline prema osobama s posebnim potrebama radi poboljšanja kvalitete života.

Svjesni neravnopravnog položaja osoba s posebnim potrebama, ali i istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, roditelji Puž-a su uvjereni da jedini način na koji možemo poboljšati kvalitetu života jest pridržavanje etičkog kodeksa ponašanja koji uključuje nesebičnost, suradnju, toleranciju, poštivanje drugih i altruizam, jer nema boljeg života bez boljih ljudi.

Misija opisuje način na koji ćemo ostvariti našu viziju. 

Ona predstavlja osnovu za definiranje ciljeva i donošenje odluka.

Dok je vizija “fiksna”, misiju pod određenim uvjetima možemo mijenjati.