Udruga djece roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020), među ostalim, je definiran postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na ovakvu potporu. Možda je na prvi pogled komplicirano, no namjera nam je objasniti.

Postupak je definiran člankom 6. Pravilnika, a koji je izmjenjen posljednjim Izmjenama Pravilnika (NN 22/2020)

Prva stvar koja nam mora biti jasna je tko su svi uklljučeni u postupak:

  • učenik s teškoćama u razvoju
  • roditelj(i)
  • stručno povjerenstvo osnovne škole, odnosno nastavničko vijeće srednje škole – škola
  • upravno tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja / Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja – nadležno upravno tijelo
  • Stručno povjerenstvo nadležnog upravnog tijela – stručno povjerenstvo ureda
  • Osnivač (županija, grad, ministarstvo nadležno za socijalnu skrb … )
  • Ministarstvo nadležno za obrazovanje (MZO)

Postupak

 

Članak 6. Pravilnika

(1) Na prijedlog stručnog povjerenstva osnovne škole ili nastavničkog vijeća srednje škole, škola koju učenik pohađa podnosi upravnom tijelu županije nadležnom za poslove obrazovanja odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika učeniku.

(2) Za učenike koji upisuju prvi razred osnovne škole, škola podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka do 15. lipnja tekuće godine, a za učenike koji pohađaju osnovnoškolski program do 1. ožujka tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

(3) Za učenika koji je upisan u prvi razred srednje škole u ljetnome roku škola je dužna podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka do 20. srpnja, za učenika koji je upisan u prvi razred srednje škole u jesenskome roku u roku od sedam dana od dana upisa, a za učenike koji pohađaju srednjoškolski program do 1. ožujka tekuće godine za sljedeću godinu.

(4) Za učenika kojemu se pogoršalo psihofizičko stanje škola može podnijeti zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika tijekom cijele školske godine.

5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu 1. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

– za djecu koja se upisuju u prvi razred osnovne škole, mišljenje predškolske ustanove ili ustanove u kojoj je dijete pohađalo program predškole koje sadrži opis funkcioniranja djeteta,

– za učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole, mišljenje osnovne škole koju je učenik završio, a koje sadrži opis funkcioniranja učenika,

– rješenje o primjerenome programu obrazovanja za učenika,

– relevantna medicinska, psihološka, edukacijsko-rehabilitacijska i druga dokumentacija bitna za procjenu funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika za potporom pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika dostavljena stručnom povjerenstvu osnovne škole ili nastavničkom vijeću srednje škole, a koja za učenike za koje se prvi puta podnosi zahtjev za ostvarivanjem prava na potporu ne smije biti starija od 18 mjeseci,

– mišljenje školskoga liječnika o funkcionalnim sposobnostima učenika, koje proizlazi iz relevantne medicinske dokumentacije i neposrednoga pregleda djeteta/učenika,

– suglasnost roditelja za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika,

– okvirni prijedlog programa rada za pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika.

U ovoj fazi formalno sudjeluje i roditelj. Na samom kraju Obrasca 1., odnosno Zahtjeva postoji kućica Suglasnost roditelja s prijedlogom škole, s opcijama suglasan i nije suglasan, uz potpis roditelja.

Kao roditelj koji potpisuje ovakvu suglasnost, shvaćam da mogu (i moram) pročitati čitav Zahtjev, te nakon toga potpisati svoj izbor o prijedlogu škole.

(6) Nadležno upravno tijelo dostavlja zahtjev Stručnom povjerenstvu nadležnog upravnog tijela, koje donosi mišljenje o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika (na obrascu 2.).

(7) Nadležno upravno tijelo, u roku od 30 od dana zaprimanja zahtjeva, mišljenje Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela, zajedno s pratećom dokumentacijom, dostavlja osnivaču.

(8) Nakon razmatranja zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(9) Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika obvezno sadrži, ovisno o teškoći djeteta, razdoblje na koje se priznaje pravo, u trajanju najdulje do četiri godine, kao i napomenu o tome može li učenik koristiti pravo na potporu zajedno s drugim učenikom/učenicima ili isključivo individualno.

(10) Odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika osnivač je, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obvezan dostaviti nadležnom upravnom tijelu i školi, a škola je u roku od sedam dana istu obvezna dostaviti roditelju učenika.

!!!!!!!!! Važno je znati da je škola u roku 7 dana od primitka odluke osnivača istu dužna dostaviti roditelju, bez obzira da li se radi o priznavanju ili odbijanju prava. Slijedeći korak nemoguće je poduzeti ako niste primili odluku.

(11) Roditelji učenika ili škola mogu, putem osnivača, u roku od 15 dana od primitka odluke o odbijanju prava na potporu, podnijeti Ministarstvu primjedbe na odluku, a osnivač je obvezan primjedbe dostaviti Ministarstvu u roku od sedam dana od primitka primjedaba, zajedno sa cjelovitom dokumentacijom, uključujući mišljenje stručnog povjerenstva.

Važno je znati, da se u ovoj fazi škola ili roditelj mogu žaliti na odluku osnivača u slučaju da se radi o odluci o odbijanju. Nije predviđeno podnošenje primjedbi Ministarstvu u slučaju da je odluka pozitivna, ali nije u skladu s potrebama učenika.

 U takvom slučaju bilo bi logično da se primjedba uputi osnivaču.

(12) Radi razmatranja primjedaba iz stavka 11. ovog članka, ministar nadležan za obrazovanje imenuje povjerenstvo koje, u roku od 30 dana od primitka primjedaba, daje mišljenje temeljem kojeg Ministarstvo donosi konačnu odluku o priznavanju ili odbijanju prava i o tome obavještava osnivača, roditelje učenika i školu.

I opet obratite pažnju da Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi konačnu odluku o priznavanju ili odbijanju prava koju dostavlja osnivaču, roditeljima i školi.

(13) Temeljem dostavljenih odluka iz stavka 8. i stavka 12. ovog članka, škola osnivaču iskazuje konačnu potrebu broja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

14) Nakon donošenja odluke o priznavanju prava na potporu iz stavka 8. i stavka 12. ovog članka, odnosno konačnog iskazivanja potrebe škola iz stavka 13. ovog članka, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za davanjem suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika (na obrascu 3), u kojem se navodi ukupan broj pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika čije se uključivanje traži, a uz koji obvezno prilaže odluke o priznavanju prava.

!!!!!!! Sve što je do ovog trenutka napravljeno, sve donesene odluke ovise o tome, može li osnivač dokazati da ima osigurana sredstva za plaće pomoćnika, a što mora dokazati prema slijedećem stavku.

(15) Uz zahtjev iz stavka 14. ovog članka, osnivač obavezno dostavlja dokumentaciju o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojom dokazuje da se sredstva osiguravaju iz proračuna osnivača, sredstava projekata odnosno fondova Europske unije, sredstava dodijeljena udrugama ili iz drugih sredstava.

(16) Ministarstvo izdaje traženu suglasnost za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 14. ovog članka, temeljem dokaza o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika.

U Pravilniku ne piše, ali za pretpostaviti je da se suglasnost šalje osnivaču, koji obaviještava škole ….

Napomena

Gore navedene informacije imaju informativnu namjenu, a PUŽ ih objavljuje u dobroj vjeri. Smatramo da su ispravne.
Ipak, PUŽ ne daje nikakve izjave ili jamstva u pogledu adekvatnosti, pouzdanosti, potpunosti ili točnosti navedenih informacija, te se odričemo odgovornosti za netočnost ili nepotpunost sadržaja. PUŽ nije odgovoran ni za gubitak ili štetu bilo koje prirode (izravne, neizravne, posljedične, materijalne ili nematerijalne, itd.) koja proizilazi iz upotrebe ili oslanjanja na gore navedene informacije.