Udruga ''Put u život'' – PUŽ

Statut PUŽ-a usklađen je s odredbama novog Zakona o udrugama NN 74/2014. Statut, kao i ostale podatke o našoj i ostalim udrugama, možete vidjeti na stranicama Registra udruga RH.

Na temelju čl.13 Zakona o udrugama (NN 74/2014)

Skupština Udruge roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život”,

na sjednici održanoj 03.07.2015. godine, u Zagrebu, Đakovačka 11, donijela je

STATUT

Udruge roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu ”Put u život”.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život”.

Skraćeni naziv Udruge glasi: ”PUŽ”.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ”PUŽ” – association of parents of children with special needs.

Udruga djeluje kao neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Predsjedništvo Udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm.

U sredini pečata je lik puža, iznad lika piše PUT U ŽIVOT, a ispod UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA – ZAGREB.

Znak Udruge je lik puža.

Članak 5.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom, te njihovih obitelji.

Članak 6.

Ciljevi Udruge su:

 • promicanje ljudskih prava, naročito prava na neovisno življenje i uključenost u zajednicu djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom
 • unapređenje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za punu implementaciju ljudskih prava, naročito prava na neovisno življenje i uključenost u zajednicu djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
 • podizanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
 • razvoj mreže podrške, za kvalitetan život u zajednici, djeci s teškoćama u razvoju, mladima s invaliditetom, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • poticanje djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji na aktivno sudjelovanje u društvu
 • unapređenje znanja i vještina djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji za kvalitetan život u zajednici
 • unapređenje znanja i vještina djelatnika u svim područjima, naročito djelatnika u odgoju i obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj djelatnosti, upravi i pravosuđu, gospodarstvu, turizmu, medijima, te državnoj i lokalnoj upravi
 • razvoj volontiranja

Članak 7.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: demokratska politička kultura; gospodarstvo; hobizam; kultura i umjetnost; ljudska prava; međunarodna suradnja; obrazovanje, znanost i istraživanje; održivi razvoj; socijalna djelatnost; tehnička kultura; zaštita zdravlja; zaštita okoliša i prirode.

Članak 8.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 • djeca s teškoćama u razvoju, mladi s invaliditetom, i osobe s invaliditetom bez obzira na vrstu i stupanj invaliditeta
 • učenici s teškoćama u razvoju
 • studenti s invaliditetom
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom
 • braća i sestre djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom
 • članovi obitelji u kojima žive djeca s teškoćama u razvoju, mladi s invaliditetom i osobe s invaliditetom
 • djeca, mladi i odrasle osobe – opća populacija
 • učenici i studenti
 • roditelji i obitelji
 • volonteri
 • udruge i građanske inicijative
 • odgojno-obrazovne ustanove i odgojno-obrazovni djelatnici
 • ustanove socijalne skrbi i zdravstva te djelatnici u socijalnoj skrbi i zdravstvu
 • tijela državne, regionalne i lokalne uprave i njihovi djelatnici
 • djelatnici u upravi i pravosuđu
 • poslovne organizacije, poslodavci, mali i srednji poduzetnici, obrtnici
 • medijske kuće i djelatnici medija
 • djelatnici u turizmu i javnom prometu
 • djelatnici u uslužnim djelatnostima
 • i dr.

 

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • organizacija i provedba aktivnosti (radionica, seminara, edukacijsko-savjetodavnog rada, savjetovanja, informiranja, kampanja i dr.) kojima je cilj senzibilizacija, osnaživanje i edukacija pripadnika ciljanih skupina za djelovanje na stvaranju inkluzivne zajednice:
  • promicanje i implementacija ljudskih prava općenito, naročito prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u područjima prava na pristup informacijama, prava na zaštitu osobnih podatka, te suzbijanja i zaštite od diskriminacije
  • promicanje i implementacija društvene solidarnosti, dobrog upravljanja, razvoja lokalne zajednice, poticanja participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju, praćenja javnih politika i javnog zagovaranja, senzibilizacija i edukacija nositelja javnog informiranja, odnosno medija o invaliditetu
  • razvoja, promicanja i provedbe odgoja i obrazovanja, naročito potpore obrazovanju djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom
  • poticanja unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
  • poticanja i razvoja socijalnog poduzetništva
  • podizanja svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja
 • uspostavljanje međunarodnih prijateljstava i međunarodne razvojne suradnje u području ljudskih prava, obrazovanja i civilnog društva
 • uspostavljanje i održavanje suradnje sa stručnjacima, institucijama i udrugama
 • pružanje podrške razvoju civilnog društva u području djelovanja
 • pružanje besplatne pravne pomoći
 • razvoj volonterstva i organizacija volontiranja u području djelovanja
 • pružanje socijalne pomoći i podrške, te socijalnih usluga
 • razvoj novih i inoviranih postupaka psihosocijalne podrške i edukacijsko-savjetodavnog rada
 • pružanje usluga prehrane (toplog obroka), napitaka i bezalkoholnih pića za svoje članove u svojim prostorima dok se obavlja osnovna djelatnost Udruge
 • organizacija aktivnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena: radionice (kreativne, dramske, likovne, audio-vizualne, vizualne, računalne, fotografske, izleti, hobizam, različite proslave)
 • organizacija promotivnih aktivnosti Udruge u prostoru Udruge i javnim prostorima i izrada promotivnih materijala (leci, brošure, plakati, video, promotivni predmeti i sl.)
 • izdavačka djelatnost vezana uz ciljeve i djelatnosti Udruge

 

Članak 10.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruge, Skupština Udruge može donijeti odluku o obavljanju  gospodarskih djelatnosti sukladno posebnim propisima, za što je prethodno potrebno napraviti izmjene Statuta Udruge.

 

Članak 11.

Rad Udruge je javan.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

– javnim priopćavanjem,

– organiziranjem posebnih događanja,

– na druge odgovarajuće načine.

 

Članak 12.

Isprave i podaci čije objavljivanje široj javnosti može štetiti interesima Udruge ili njenih članova  podliježu tajnosti Udruge.

 

Članak 13.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna, domaća ili strana osoba koja prihvaća Statut Udruge i Etički kodeks Udruge.

 

Članak 14.

Članovi Udruge mogu biti:

 1. članovi pristupnici,
 2. redovni članovi,
 3. nominalni članovi
 4. pridruženi članovi,
 5. zaslužni članovi,
 6. članovi prijatelji,
 7. počasni članovi.

Članovi pristupnici

 

Članak 15.

Članom pristupnikom može postati fizička osoba koja je:

– roditelj i brat ili sestra djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom bez obzira na vrstu i stupanj teškoća djeteta, odnosno invaliditeta osobe.

– osoba koja u svojoj obitelji skrbi za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom bez obzira na vrstu i stupanj teškoća djeteta odnosno invaliditeta osobe.

Osoba postaje član pristupnik ispunjavanjem i potpisivanjem pristupnice.

Redovni članovi

 

Članak 16.

Redovnim članom može postati član pristupnik, uz uvjet navršenih 14 godina života, nakon razdoblja od najmanje 12 mjeseci članstva kao član pristupnik, u kom je pokazao zainteresiranost za organizaciju, razvoj i upravljanje Udrugom i aktivno sudjelovao u radu Udruge.

Član pristupnik koji želi postati redovni član, podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu, koje odlučuje o prijemu u redovno članstvo na slijedećem sastanku Predsjedništva, te o odluci pisano obaviještava podnositelja zahtjeva u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Članak 17.

Redovni član koji iz bilo kog razloga više ne može ili ne želi aktivno sudjelovati u radu, odnosno organizaciji, razvoju i upravljanju Udrugom, dužan je u primjerenom roku, ne duljem od 6 mjeseci, pisano obavijestiti Predsjedništvo o namjeri zamrzavanja redovnog članstva u trajanju do 12 mjeseci, promjene vrste članstva ili istupanju iz Udruge.

Produženje zamrzavanja statusa redovnog člana, na više od 12 mjeseci u kontinuitetu, moguće je samo u iznimnim situacijama, temeljem pisanog zahtjeva i obrazloženja, o kojem odlučuje Predsjedništvo.

 

Članak 18.

Ukoliko redovni član ne izvršava svoje obaveze 12 mjesecu u kontinuitetu, a nije zatražio zamrzavanje redovnog članstva na način predviđen ovim Statutom, Predsjedništvo donosi odluku o isključivanju iz članstva Udruge, te o istom pisano obaviještava redovnog člana pisanim putem u roku 8 dana od donošenja odluke.

Nominalni članovi

 

Članak 19.

Nominalnim članovima mogu postati djeca, brat ili sestra, odnosno osobe o kojima članovi pristupnici, redovni članovi ili zaslužni članovi skrbe, a koji imaju teškoće u razvoju odnosno invaliditet.

Osoba postaje nominalni član ispunjavanjem i potpisivanjem pristupnice.

Pridruženi članovi

 

Članak 20.

Pridruženim članom može postati nominalni član, uz uvjet navršenih 14 godina života, nakon razdoblja od najmanje 12 mjeseci članstva kao nominalni član, u kom je pokazao zainteresiranost za organizaciju, razvoj i upravljanje Udrugom i aktivno sudjelovao u radu Udruge.

Nominalni član koji želi postati pridruženi član, podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu, koje odlučuje o prijemu u pridruženo članstvo na slijedećem sastanku Predsjedništva, te o odluci pisano obaviještava podnositelja zahtjeva u roku od 8 dana od donošenje odluke.

Članak 21.

Pridruženi član koji iz bilo kog razloga više ne može ili ne želi aktivno sudjelovati u radu, odnosno organizaciji, razvoju i upravljanju Udrugom, dužan je u primjerenom roku, ne duljem od 6 mjeseci, pisano obavijestiti Predsjedništvo o namjeri zamrzavanja pridruženog članstva u trajanju do 12 mjeseci, promjene vrste članstva ili istupanju iz Udruge.

Produženje zamrzavanja statusa pridruženog člana, na više od 12 mjeseci u kontinuitetu, moguće je samo u iznimnim situacijama, temeljem pisanog zahtjeva i obrazloženja, o kojem odlučuje Predsjedništvo.

 Članak 22.

Ukoliko pridruženi član ne izvršava svoje obaveze i u roku od 3 mjeseca o razlozima neaktivnosti pisano ne obavijesti Predsjedništvo, Predsjedništvo može zatražiti njegovo pisano izjašnjavanje o daljnjem željenom obliku članstva.

Ukoliko se član pisano ne izjasni u roku od 30 dana Predsjedništvo donosi odluku o isključivanju iz članstva Udruge, te o istom pisano obaviještava pridruženog člana u roku 8 dana od donošenja odluke.

Zaslužni članovi

 

Članak 23.

Zaslužnim članom može postati osoba koja izrazi želju za ovom kategorijom članstva, a bila je redovni ili pridruženi član najmanje 5 godina, te iz bilo kog razloga više ne može ili ne želi aktivno sudjelovati u radu Udruge, odnosno organizaciji, razvoju i upravljanju Udrugom.

Odluku o imenovanju zaslužnim članom donosi Predsjedništvo.

Članovi prijatelji

 

Članak 24.

Članom prijateljem može postati svaka fizička ili pravna osoba koja na bilo koji način podržava rad Udruge, odnosno želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Osoba postaje član prijatelj ispunjavanjem pristupnice.

Počasni članovi

 

Članak 25.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a imenuje se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.

Članstvo maloljetnih osoba mlađih i starijih od 14 godina, te punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova.

 

Članak 26.

Za osobu mlađu od 14 godina pristupnicu za članstvo ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost na pristupnici, odnosno zahtjevu za redovno ili pridruženo članstvo koju ispunjava sama maloljetna osoba.

Članak 27.

Za maloljetnu osobu stariju od 14 godina koja kognitivno nije sposobna shvatiti značenje udruge i učlanjivanja u istu, te za punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, pristupnicu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Osoba iz prvog stavka ovog članka ne može postati redovni, niti pridruženi član Udruge.

Prava, obaveze i odgovornosti članova

 

Članak 28.

Prava, obveze i odgovornosti svih članova Udruge su:

– poštivati Statut, Etički kodeks i ostale akte Udruge

– uredno plaćati članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge

– biti informirani o aktivnostima Udruge

Članak 29.

Redovni i pridruženi članovi imaju prava i obaveze iz čl. 28 i dodatno:

– aktivno sudjelovati u radu, organizaciji, upravljanju i nadzoru rada Udruge

– birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom

– u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona, ovog Statuta i ostale akte Udruge

Stegovna odgovornost članova

 

Članak 30.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge. Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

– kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge

– nepoštivanje odredaba Statuta

– kršenje Etičkog kodeksa i ostalih akata Udruge

– nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge

– neizvršavanje preuzetih obveza

– nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi

– nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge

– narušavanje ugleda Udruge

 

Članak 31.

Svaki član Udruge ima pravo pisanom pritužbom upozoriti Predsjedništvo ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge, odnosno na rad pojedinih članova ili tijela Udruge. Obavezan dio pritužbe je i njeno obrazloženje.

Na pritužbe člana Udruge,  Predsjedništvo je dužno odgovoriti pisanim putem u roku 30 dana od njihova primitka, a Skupština u roku 8 dana od održavanja prve slijedeće sjednice Skupštine.

Članak 32.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjedništvo.

Stegovni postupak može pokrenuti Predsjedništvo, na vlastitu inicijativu ili na osnovu pritužbe Predsjedništvu. Predsjedništvo je dužno pokrenuti stegovni postupak na pritužbu koju je potpisala 1/3 članova Skupštine.

Članak 33.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 34.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena
 2. privremeno zamrzavanje članstva
 3. isključenje iz Udruge

Člana kojem je izrečena stegovna mjera Predsjedništvo dostavlja pisanu odluku u roku od 8 dana od donošenja odluke.

O ishodu stegovnog postupka Predsjedništvo na prikladan način obaviještava članove Udruge, odnosno podnositelja/e pritužbe.

Članak 35.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti pisanu žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu na prvoj sjednici nakon dostave žalbe, te pisanu odluku dostaviti podnosiocu žalbe u roku 8 dana od donošenja. Odluka Skupštine Udruge je konačna.

Prestanak članstva

 

Članak 36.

Članstvo u udruzi prestaje:

– prestankom postojanja Udruge

– istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Predsjedništvu

– isključenjem temeljem izrečene stegovne mjere isključenja iz članstva Udruge

– isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu

– smrću člana.

Osoba kojoj je članstvo u Udruzi prestalo isključenjem temeljem izrečene stegovne mjere ne može se ponovno  učlaniti u Udrugu.

Osoba kojoj je članstvo u Udruzi prestalo iz bilo kog drugog razloga ne može se ponovno učlaniti slijedećih 12 mjeseci.

 

Način vođenja popisa članova

 

Članak 37.

Udruga vodi popis svih svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu i nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, datumu promjene kategorije članstva, adresi prebivališta, telefonu/mobitelu, e-mail adresi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi Tajnik Udruge.

Članak 38.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne.

Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Predsjedništvo.

Članak 39.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Predsjedništvo
 3. Predsjednik Udruge
 4. Dopredsjednik Udruge
 5. Tajnik Udruge
 6. Nadzorni odbor

Skupština

 

Članak 40.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni i pridruženi članovi.

Maloljetne osobe s navršenih 14 godina mogu odlučivati na Skupštini uz suglasnost roditelja.

Članak 41.

Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna i izvanredna.

Dnevni red sjednice Skupštine utvrđuje Skupština na početku sjednice..

Sjednica Skupštine redovno se održava najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Članak 42.

Sjednice skupštine saziva Predsjedništvo, a vodi Predsjednik Udruge.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine vodi dopredsjednik Udruge, Tajnik Udruge ili jedan od ostalih članova Predsjedništva.

 U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine sazivaju 3 redovna člana Udruge koji su upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 43.

Sjednica Skupštine saziva se najmanje 10 dana prije sjednice, pisanim pozivom koji se upućuje svim članovima Skupštine Udruge, dok se ostali članovi Udruge o održavanju sjednice Skupštine obaviještavaju na primjeren način.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice.

 

Članak 44.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo na vlastitu inicijativu, na zahtjev Nadzornog odbora ili 1/3 članova Skupštine Udruge.

Pisani zahtjev za izvanrednu sjednicu Skupštine upućuje se Predsjedništvu Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ili neki drugi član Predsjedništva ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, Skupštinu će sazvati  predlagatelji.

Članak 45.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od 1/3 članova Skupštine Udruge.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge i izmjenama i dopunama Statuta donosi se nadpolovičnom većinom svih članova Skupštine Udruge.

Glasanje na sjednici Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 46.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

– bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora

– bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika Udruge i predsjednika Nadzornog odbora

– bira i razrješava likvidatora udruge

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu

– usvaja godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti kada budu propisane ovim Statutom, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

– donosi odluku o statusnim promjenama

– usvaja strateški plan udruge

– donosi odluke o raspolaganju imovinom veće pojedinačne vrijednosti, osim namjenskih projektnih ili donacijskih sredstava

– donosi odluku o iznosu vrijednosti imovine, za raspolaganje kojom odluku donosi Skupština

– donosi odluku o visini članarine

– odlučuje o pritužbama članova udruge

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

Članak 47.

Skupština može razriješiti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela ili neodržavanja sjednica i to u cijelosti ili samo pojedine članove.

Ukoliko razriješava cijelo Predsjedništvo ili Nadzorni odbor, Skupština bira novo Predsjedništvo ili Nadzorni odbor s punim mandatom, a ukoliko razriješava samo pojedine članove bira nove članove kojima mandat traje do isteka mandata Predsjedništva ili Nadzornog odbora u koji su birani.

Predsjedništvo

 

Članak 48.

Predsjedništvo je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa sedam članova koji su članovi Skupštine.

Najviše dva člana Predsjedništva mogu biti pridruženi članovi Udruge.

Članak 49.

Članove Predsjedništva bira Skupština na sjednici Skupštine Udruge iz reda svojih članova.

Mandat članova Predsjedništva, traje četiri godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

Članak 50.

Sjednicu Predsjedništva priprema, saziva i vodi predsjednik ili u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik Udruge.

Sjednica Predsjedništva obavezno  se saziva ako to zatraže najmanje tri njegova člana ili Nadzorni odbor.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 51.

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi a najmanje 2 puta godišnje.

Predsjedništvo pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Sjednica Predsjedništva može biti održana telefonskom ili video konferencijskom vezom.

Član Predsjedništva ne može sudjelovati u donošenju odluke u stegovnom postupku koji je protiv njega pokrenut.

Ukoliko je član Predsjedništva zaposlenik Udruge, on ne može sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz njegov Ugovor o radu.

Članak 52.

Predsjedništvo u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:

– priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun

– odlučuje o promjeni adrese u sjedištu Udruge

– saziva Skupštinu i priprema dnevni red

– izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština

– upravlja imovinom Udruge vrijednosti manje od vrijednosti utvrđene odlukom Skupštine

– formira po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela

– vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju

– donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu

– donosi pravilnike koji sadrže podrobnije upute o načinu rada Udruge, a koji ne smiju sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu

Predsjedništvo je odgovorno za svoj i sveukupni rad Udruge.

 

Predsjednik Udruge

 

Članak 53.

Predsjednika Udruge bira Skupština na sjednici Skupštine Udruge između izabranih redovnih članova Predsjedništva na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge. Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge.

Članak 54.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev,

– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci ,

– opozivom.

Članak 55

Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na pisani zahtjev najmanje polovine članova Skupštine Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta u roku 30 dana primitka zahtjeva.

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovićnom većinom svih članova Skupštine Udruge.

Članak 56.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Članak 57.

Predsjednik Udruge:

– zastupa i predstavlja Udrugu

– odgovara za zakonitost rada Udruge

 – vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

– odgovoran je za podnošenje godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća Skupštini

– predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

 – dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga

– predsjedava sjednicama Predsjedništva i izvršava njegove odluke

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

– predlaže izmjene i dopune statuta udruge

Dopredsjednik udruge

 

Članak 58.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština na sjednici Skupštine Udruge između izabranih redovnih članova Predsjedništva na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za dopredsjednika Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge. Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.

Tajnik udruge

 

Članak 59.

Tajnika Udruge bira Skupština na sjednici Skupštine Udruge između izabranih redovnih članova Predsjedništva na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za tajnika Udruge.

Članak 60.

Tajnik Udruge:

– predstavlja i zastupa Udrugu

– obavlja administrativne poslove, vodi Popis članova i brine o imovini Udruge

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Tajnika Udruge.

Nadzorni odbor

 

Članak 61.

Nadzorni odbor je kolegijalno tijelo Udruge s  tri člana koji su članovi Skupštine.

Jedan član Nadzornog odbora može biti pridruženi član Udruge..

Članak 62.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština na sjednici Skupštine Udruge iz reda svojih članova. Mandat članova Nadzornog odbora, traje četiri godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran član Predsjedništva.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština na sjednici Skupštine Udruge između izabranih članova Nadzornog odbora na mandat od četiri godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Nadzornog odbora. Za svoj rad Predsjednik Nadzornog odbora je odgovoran Skupštini Udruge.

 

Članak 63.

Nadzorni odbor:

– brine o pravilnoj primjeni Satuta i pravilnika,

– kontrolira materijalno-financijsko poslovanje

– te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.

Članak 64.

Sjednicu Nadzornog odbora priprema, saziva i vodi predsjednik Nadzornnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova.

Nadzorni odbor pravovaljano donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje 1 puta godišnje.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Druga tijela udruge

 

Članak 65.

Skupština i Predsjedništvo mogu, svaki u svom području rada, osnivati tijela za pojedina pitanja od interesa i značaja za djelovanje Udruge, potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

Članak 66.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština Udruge.

Članak 67.

 Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 68.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom.

Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi, odnosno knjigovodstvenom servisu.

O raspolaganju imovinom veće pojedinačne vrijednosti, osim namjenski ugovorenih projektnih ili donacijskih sredstava odlučuje Skupština Udruge.

Odluku o iznosu vrijednosti imovine iz prethodnog stavka donosi Skupština Udruge.

Članak 69.

Udruga prestaje postojati:

 – odlukom Skupštine Udruge o prestanku postojanja Udruge,

 – odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se nadpolovičnom većinom svih članova Skupštine Udruge.

Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o postupku s imovinom Udruge.

Članak 70.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 71.

 U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

Članak 72.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Predsjedništvo može formirati posebno tijelo za rješavanje svakog pojedinačnog spora, ovisno o njegovoj naravi.

Ako se spor ne može riješiti kroz navedene postupke, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 73.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 74.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjedništvo i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 75.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Predsjedništva ili Skupštine Udruge.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Skupština Udruge dužna je riješiti na način da zaštiti interes Udruge.

Članak 76.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Predsjedništvo ili najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedništvu koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta može biti i podloga za sazivanje izvanredne sjednice skupštine udruge.  

Članak 77.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Udruge.

Članak 78.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 03.07.2015. godine

Predsjednik/ca Udruge

Vesna Budak

(vlastoručni potpis)

Generic selectors
točan pojam
traži u naslovima
traži u sadržaju
traži u objavama
traži na stranicama
Filter kategorija
Aktivnosti
Čitaonica
Mediji
Obrazovanje
Ostalo
Partnerstva
Pitanja i odgovori
Pomoćnici u nastavi
Prava
Pristupačnost
Projekti
Projekti PUŽ-a
Udruga
Vaša podrška
Vijesti

Zakon o udrugama NN 74/2014

Statut udruge

Članak 13.

(1) Udruga ima statut.

(2) Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom. Umjesto naziva statut udruga može rabiti i drugi naziv.

(3) Statut udruge sadrži odredbe o:

– nazivu i sjedištu

– zastupanju

– izgledu pečata udruge

– područjima djelovanja sukladno ciljevima

– ciljevima

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi

– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja

– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge

– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova

– tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata

– izboru i opozivu likvidatora udruge

– prestanku postojanja udruge

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

(4) Statut udruge može sadržavati odredbe o:

– teritorijalnom djelovanju udruge

– znaku udruge i njegovu izgledu

– drugim pitanjima od značaja za udrugu.