Udruga ''Put u život'' – PUŽ

Projekt financira Europske unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Snail’s Steps / Puževi koraci

Predviđene aktivnosti projekta Snail’s Steps,  jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i obuke osoblja obrazovnih insitucija i institucija lokalne uprave provode se u 8 lokalnih zajednica. Predviđena su po tri posjeta svakoj od sedam lokalnih zajednica u suradnji s udrugama koje djeluju u njima. Uz svaku od aktivnosti osiguravamo vidljivost projekta te promoviramo aktivnosti projekta.

 

Kalendar provedenih aktivnosti jačanja kapaciteta OCD-a, obrazovnih institucija i institucija lokalnih zajednica.

24. – 27. 02.2016. – Gospić

08. – 11. 03.2016. – Požega

19.03.2016.           – Zagreb

01. – 02. 04.2016. – Zagreb

07. – 10. 04.2016. – Supetar

19.04.2016.           – Zagreb

20. – 23. 04.2016. – Rab

28. – 30. 04.2016. – Požega

04. – 08. 05.2016. – Slavonski Brod 

12. – 13. 05.2016. – Zagreb

18. – 21. 05.2016. – Knin

15. – 18. 06.2016. – Vukovar

05. – 07. 07.2016. – Gospić

08. – 10. 09.2016. – Rab

22. – 24. 09.2016. – Slavonski Brod

28. – 30. 09.2016. – Požega

12. – 14. 10.2016. – Rab

20. – 23. 10.2016. – Supetar

26. – 28. 10.2016. – Knin

03. – 05. 11.2016. – Knin

09. – 11. 11.2016. – Slavonski Brod

12.11.2016.           – Zagreb

17. – 19. 11.2016. – Gospić

23. – 26. 11.2016. – Supetar

07. – 09. 12.2016. – Vukovar

10.12.2016.           – Zagreb

15. – 16. 12.2016. – Zagreb

10. – 13. 01.2017. – Vukovar

27.01.2017.           – Zagreb

Ukupno: 73 dana na putu za izvoditeljice iz PUŽ-a, s više od 14.000 prijeđenih kilometara.

 

Zagrebačke module smo rasporedili u preostalom vremenu u skladu s mogućnostima sudionika.

Karitativni i medicinski model

 

 

problem = 

osoba s invaliditetom

Socijalni model i model na bazi prava

 

 

problem = 

društvo, okolina, zajednica

 07. – 10. 04. 2016.

 

Moduli IA i IB

Predstavljanje projekta

Servis podrške

 20. – 23. 10. 2016.

 

Modul IIA

Servis podrške

 23. – 26. 11. 2016.

 

Modul IIB

Servis podrške

Inkluzivna zajednica

 

Zajednica u kojoj su svim ljudima, bez obzira na bilo kakve razlike, osigurana njihova ljudska prava.

 

Postoji samo ako:

– poštuje želje i potrebe onih koje uključuje

– postoji podrška

– je osigurana pristupačnost

– se fokusiramo na mogućnosti

 

Svi ljudi, bez obzira na bilo kakve razlike imaju:

– pristup kvalitetnim društvenim servisima i sadržajima

– iste mogućnosti sudjelovanja u svim aktivnostima života zajednice

– osjećaj pripadnosti i poštovanja u zajednici

24. – 27. 02. 2016.

 

Moduli IA i IB

Predstavljanje projekta

Servis podrške

05. – 07. 07. 2016.

 

Modul IIA

Servis podrške

17. – 19. 11. 2016.

 

Modul IIB

Servis podrške

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

 

– postavlja zakonski okvir

– temelji se na socijalnom modelu

– invaliditet smatra dijelom ljudske raznolikosti

Društvo trebamo prilagoditi kako bi svaki član društva bio uključeniji

– mijenjanjem okoliša kako bi svima bio pristupačan i pružanje informacija na način da ih svatko može razumjeti

– ukidanjem prepreka koje je stvorilo društvo ili koje postoje u okolišu ograničavajući osobi ljudska prava

– promicanjem pozitivnih stavova prema invaliditetu

18. – 21. 05. 2016.

 

Moduli IA i IB

Predstavljanje projekta

Servis podrške

03. – 05. 11. 2016.

 

Modul IIA

Servis podrške

26. – 28. 10. 2016.

 

Modul IIB

Servis podrške

Za promjene u društvu, implementaciju prava, njihovu kvalitetu i kvantitetu,  sukladno Konvencijama, odgovorne su vlade zemalja potpisnica

 

Promjene u društvu mogu potaknuti i promicati svi.

Najučinkovitije je kada to čine same osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji, udruge …

08. – 11. 03. 2016.

 

Moduli IA i IB

Predstavljanje projekta

Servis podrške

28. – 30. 04. 2016.

 

Modul IA

Servis podrške

28. – 30. 09. 2016.

 

Modul IB

Servis podrške

Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010.-2020.

 

– temelji se na Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

– usredotočena je na 8 područja

 

1. Pristupačnost

2. Sudjelovanje

3. Ravnopravnost

4. Zapošljavanje

5. Obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje

6. Socijalna zaštita i inkluzija

7. Zdravstvo

8. Vanjsko djelovanje

20. – 23. 04. 2016.

 

Moduli IA i IB

Predstavljanje projekta

Servis podrške

08. – 10. 09. 2016.

 

Modul IIA

Servis podrške

12. – 14. 10. 2016.

 

Modul IIB

Servis podrške

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakonom se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije

Diskriminacijom u smislu ovoga Zakona smatra se stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje gore navedene osobe kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama.

Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju.

 

NEDISKRIMINACIJA

+

POZITIVNO DJELOVANJE

=

UKLJUČENJE U ZAJEDNICU

04. – 08. 05. 2016.

 

Moduli IA i IB

Predstavljanje projekta

Servis podrške

22. – 24. 09. 2016.

 

Modul IIA

Servis podrške

09. – 11. 11. 2016.

 

Modul IIB

Servis podrške

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

 

”Diskriminacija na osnovi invaliditeta” označava svako razlikovanje, isključivanje ili ograničavanje na osnovi invaliditeta koje ima svrhu ili učinak sprečavanja ili poništavanja priznavanja, uživanja ili korištenja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, društvenom i svakom drugom području, na ravnopravnoj osnovi s drugima. 

Ona uključuje sve oblike diskriminacije, uključujući i uskraćivanje razumne prilagodbe.

15. – 18. 06. 2016.

 

Moduli IA i IB

Predstavljanje projekta

Servis podrške

10. – 13. 01. 2017.

 

Modul IIA

Servis podrške

07. – 09. 12. 2016.

 

Modul IIB

Servis podrške

Univerzalni dizajn

(inkluzivni dizajn, dizajn za sve)

 

– ima za cilj osigurati svim ljudima jednake mogućnosti da sudjeluju u svakom segmentu funkcioniranja društva.

– izgrađeno okruženje – objekti, usluge, kultura i informacije – ukratko sve što dizajniraju i stvaraju ljudi da bi koristilo ljudima – mora biti pristupačno, pogodno za upotrebu za svakog člana društva, prilagodljivo ljudskoj raznolikosti, omogućujući slobodu nesmetanog kretanja svim ljudima u bilo kojem prostoru (za stanovanje, na ulici, u javnom prijevozu, u javnim zgradama). 

 

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

 

”Univerzalni dizajn” ne isključuje pomoćne naprave za određene skupine osoba s invaliditetom u onim slučajevima kada je to potrebno. 

Zagreb

 

19. 03. i 01.-02. 04. 2016.

 

Modul IA

19. 04. 2016.

 

Predstavljanje projekta

12. – 13. 05. 2016.

 

Modul IB

12. 11. i 10. 12. 2016.

 

Modul IIA

15. – 16. 12. 2016.

 

Modul IIB

27. 01. 2017.

 

Završna svečanost – prezentacija rezultata

Razumna prilagodba

 

– znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koja ne predstavljaju neproporcionalno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na izjednačenoj osnovi s drugima

– preduvjet ravnopravnosti osoba s invaliditetom u obrazovanju, radu, zapošljavanju, građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim područjima života uz jednake mogućnosti 

 

Prilagodba je podešavanje pravila, prakse, uvjeta ili zahtjeva s obzirom na specifične potrebe osobe s invaliditetom, kako bi se toj osobi omogućilo puno i ravnopravno sudjelovanje.

 

Razumna prilagodba odnosi se na individualne potrebe pojedinca

 

Razumna prilagodba ne daje prednost, ali nadoknađuje negativne učinke na neprihvatljiv okoliš.

03.11.2015.

Potpisan Ugovor o provedbi projekta

Preuzeto s web stranice Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

24.11.2015. –  04.02.2017.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava

Nositelj projekta:

Partneri na projektu:

OŠ Horvati, Zagreb

IX. gimnazija, Zagreb

Strukovna škola Gospić, Gospić

Posredničko tijelo 1. razine:

Posredničko tijelo 2. razine:

Projekt Snail’s Steps / Puževi koraci

usmjeren je na jačanje kapacitetaOCD-a, podizanje razine osviještenosti i znanjaosoblja obrazovnih institucija i institucija lokalne uprave s ciljem promocije, zaštite i implementacije ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom.

Provedba projekta: 

 

– od 04.11.2015.

– do 04.02.2017.

– 15 mjeseci

Projekt provodimo u suradnji s udrugama u osam županija:  

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Ličko-senjska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Požeško-slavonska županija

Brodsko-posavska županija

 Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta:

104.967,00 €

Iznos bespovratnih sredstava: 

94,98% – 99.698,20 €

Opći cilj projekta

 

osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda u provedbi ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u RH.

Specifični ciljevi projekta

 

povećanje kapaciteta lokalnih OCD-a roditelja djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom s ciljem zaštite i promocije njihovih ljudskih prava;

unaprjeđivanje profesionalnih vještina i znanja osoblja obrazovnih institucija i institucija lokalne uprave na području ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom;

podizanje razine osviještenosti javnosti o ljudskim pravima djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom

Aktivnosti projekta

– Servis podrške

– Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

– Obuka osoblja obrazovnih institucija i institucija lokalne uprave

– Promidžba i vidljivost

 

Očekivani rezultati

 

1. Podignuta razina kompetencija deset OCD-a (min. 100 članova) za promociju i zaštitu ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, dizanje razine svijesti i zastupanje.

2. Podignuta razina osviještenosti i znanja osoblja obrazovnih institucija i institucija lokalne uprave (min. 70 osoba) o ljudskim pravima djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom.

3. Uspostavljen servis podrške za zaštitu ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i njihovih obitelji.

4. Podignuta razina osviještenosti o ljudskim pravima djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u osam zajednica (350 osoba).

Projekt financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”.

 

24.11.2015.